+381 60 480 5550

Veštačenje

Poslovi veštačenja predstavljaju stručne aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica. Uloga sudskog veštaka je da pomaže donosiocu odluke da razume određene vrste dokaza za koje je neophodna specijalizovana analiza i tretman, kako bi se došlo do odluke u datom slučaju, koja je „nedvosmislena“ u krivičnim slučajevima u običajnom pravu ili standard „u okviru ličnog uverenja“ u krivičnim slučajevima u građansko-pravnom sistemu. To zahteva da sudski veštak bude nezavistan, objektivan i pouzdan.


Sudski veštak

Sudski veštak je stručno lice koje ispunjava formalne i suštinske uslove da se može baviti ovim časnim i odgovornim poslom. Veštak je saradnik suda ili drugog organa koji vodi postupak, pri čemu svojim stručnim nalazom i mišljenjem u velikoj meri pomaže sudu da se utvrdi istina, odnosno, da utvrdi određenu konkretnost činjenica, nakon čega se otvara ili zaključuje rasprava. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštaka zavisi tok i ishod sudskog ili vansudskog postupka.


Veštačenje vrednosti nepokretnosti

Zbog toga se pred veštaka postavlja zadatak koji treba da obavi u skladu sa raspoloživom dokumentacijom, ali i najboljim stručnim znanjem i moralnim načelima.Pored stručnosti veštak treba da poseduje i smisao da materiju veštačenja pretvori u Izveštaj sa nalazom i mišljenjem i time pomogne sudu i sudiji kao i strankama u sporu tako što materiju veštačenja prezentira nepristrasno, stručno i na jasan i razumljiv način.