+381 60 480 5550

Studije izvodljivosti

Šta su studije izvodljivosti?

Studija izvodljivosti nekretnina je osnovna analiza i istraživanje koje se sprovodi da bi se utvrdilo da li je predloženi razvoj projekta održiv ili ne. Svaka studija izvodljivosti razvoja nekretnina uzima u obzir sledeće faktore:


• Lokacija nepokretnosti
• Demografski uticaji kao što su društveno-političko i ekonomski uslovi
• Pravna i ekonomska razmatranja
• Vremenski i ekološki uslovi koji utiču na razvoj
• Dostupnost resursa
• Unutrašnji i spoljašnji uticaji
• Tehnički zahtevi
• Konkurencija na tržištu
• Organizacioni kapaciteti potrebni za pokretanje projekta


Značaj studije izvodljivosti

Proces razvoja imovine je proces na koji utiču višestruki faktori, unutrašnji, spoljašnji, veštački i prirodni. Stoga je važno razumeti kako ovi faktori utiču na projekat. Tačno istraživanje i analiza kroz studiju izvodljivosti nekretnina priprema teren za brz i nesmetan razvoj projekta, minimizirajući rizike i maksimizirajući očekivane stope profita.


Studija izvodljivosti nekretnina pomaže da se utvrde sledeći ključni faktori:


KONCEPT - Svi koncepti su sjajni dok ne dođe vreme za ulaganje i implementaciju. Studija izvodljivosti nekretnina analizira ideju projekta pod različitim viđenjem troškova, organizacije i planiranja kako bi se utvrdila snaga i održivost koncepta. Tom prilikom se vrši testiranje koncepta u svim mogućim scenarijima kako bi se sprečio gubitak novca i kašnjenja. Testiranje snage i održivosti koncepta dovodi do boljeg planiranja i organizacije u fazi implementacije, a time se plan projekta čini preciznijim, sa sigurnijim ishodom.


POVERENJE - Studija izvodljivosti nekretnina pruža investitorima relevantne podatke koji im omogućavaju da steknu poverenje u projekat. Jednom kada je koncept testiran i osiguran kroz studiju izvodljivosti nekretnina, podrazumeva se da proces i ishod postaju sigurni.


FINANSIJSKI UVID – Za uspeh svakog projekta, finansije su najvažniji faktor. Studija izvodljivosti nekretnina pruža holistički finansijski uvid u projekat. Nedovoljna kapitalizacija, finansijska blokada, posebno u ranim fazama, je najčešči uzrok neuspeha. Studija izvodljivosti nekretnina pomaže da se utvrdi da li je projekat adekvatno finansiran ili ne. Takođe pomaže da se odrede različiti finansijski izvori za tekuće troškove projekta, pre nego što projekat krene u rad, čime se obezbeđuje nesmetana i uspešna implementacija i vođenje projekta.


LANAC SNABDEVANJA I DOSTUPNOST RESURSA – Razvoj projekata zahteva različite vrste resursa iz raznih izvora. Otuda postoji situacija potražnje i ponude koju treba rešiti. Kada se radi o više izvora snabdevanja i adekvatnoj dostupnosti resursa, dobar lanac snabdevanja je ključan za uspeh projekta. Studija izvodljivosti nekretnina pomaže da se utvrdi da li su svi lanci snabdevanja i linije komunikacija dovoljno jaki da podnose zahteve neometanog i uspešnog izvođenja projekta.


PROCENA PROFITA – Za svaki posao, profit je najvažniji kriterijum uspeha. Dobar profit znači dobar posao. Studija izvodljivosti nekretnina pomaže da se utvrdi:
• Ukupna cena investicije
• Potpuni pregled procenjene zarade
• Odnos procenjene profitne marže
• Očekivani vremenski okvir ulaganja i povraćaja dobiti.


Studije izvodljivosti
Studije izvodljivosti