+381 60 480 5550

Procena vrednosti nepokretnosti

Procena vrednosti nepokretnosti je proces određivanja tržišne vrednosti nepokretnosti na određeni datum, koji se vrši kako za nepokretnosti upisane u katastar nepokretnosti korišćenjem upisanih podataka o nepokretnosti, tako i za nepokretnosti koje su planirane za izgradnju ili koje su u izgradnji, te kao takve nisu upisane u katastar nepokretnosti. Procena vrednosti nepokretnosti se vrši uz primenu standardizovanih metoda procene - komparativni metod, prinosni metod i troškovni metod, kao i korišćenjem izvedenih metoda kao što su profitni metod i rezidualni metod.


Procena vrednosti nepokretnosti obavlja se kroz razvoj modela za vrednovanje nepokretnosti, koji se određuje i prilagođava prema specifičnostima svakog pojedinačnog podtržišta nepokretnosti.


Procena vrednosti nepokretnosti obezbeđuje uniformnost i konzistentnost u procenjivanju zasnovanom na tržišnim principima, a što je od izuzetnog značaja za sve korisnike izveštaja, poput kreditora, finansijskih institucija, investitora, kao i šire javnosti.


Procena vrednosti nepokretnosti
ALFA Real Estate Beograd

Naše procene vrednosti nepokretnosti su izrađene u skladu sa važećim međunarodnim standardima i uputstvima najbolje prakse (IVSC - The International Valuation Standards Council; Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS).


Procena vrednosti nepokretnosti

Pored toga, naše procene vrednosti striktno poštuju Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, a poslove vršenja procene vrednosti nepokretnosti, u skladu sa ovim zakonom, obavljaju licencirani procenitelji. Striktno poštujemo Nacionalne standarde, kodeks etike i pravila profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja. Nacionalni standardi i kodeks etike imaju za cilj da obezbede smernice za postupanje licenciranog procenitelja sa ciljem da izveštaji o proceni ispune najviše standarde profesionalizma, integriteta, jasnoće, pouzdanosti i nepristrasnosti, kao i da budu pripremljeni u skladu sa međunarodno priznatim profesionalnim standardima.


Nacionalnim standardima i kodeksom etike se definišu osnovi procene vrednosti nepokretnosti, postupak vršenja procene, pretpostavke i činjenice od značaja koje se moraju uzeti u obzir prilikom izrade izveštaja procene, minimalni sadržaj izveštaja o proceni i pravila profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja.